Zakres usług

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak i zleceniodawców
indywidualnych.

Jej działalność obejmuje prawo gospodarcze, cywilne, arbitraż, prawo pracy i prawo karne.
Świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, windykacji i zabezpieczenia należności
oraz ich egzekucji. Sporządza pozwy do sądów, odpowiedzi na pozew, apelacje, skargi
kasacyjne, a także inne pisma procesowe w toku prowadzonego postępowania. Opiniuje i
przygotowuje umowy, uchwały oraz prowadzi negocjacje. Reprezentuje podmioty
gospodarcze i klientów indywidualnych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi i
polubownymi we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria świadczy usługi w szczególności z zakresu następujących dziedzin prawa :

Prawo cywilne:
• sprawy o zapłatę,
• sprawy odszkodowawcze m.in. z zakresu szkód osobowych oraz szkód majątkowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, w tym zwłaszcza w zakresie uzyskiwania odszkodowań w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i Autocasco,
• sprawy o ochronę dóbr osobistych,
• sprawy spadkowe,
• sprawy o zniesienie współwłasności,
• analiza i sporządzanie umów oraz opinii prawnych,

Prawo rodzinne i osobowe :
• sprawy o rozwód oraz separację,
• sprawy o alimenty,
• sprawy związane z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
• sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, w tym sprawy o
ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
• sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi,
• sprawy o ubezwłasnowolnienie,
• sprawy o przysposobienie

Prawo administracyjne :
• sprawy byłych właścicieli nieruchomości warszawskich pozbawionych własności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
• sprawy z zakresu reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu oraz nieruchomości wywłaszczonych,
• sprawy z zakresu prawa budowlanego

Kancelaria reprezentuje Klienta przed organami państwowymi i samorządowymi oraz
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo karne, wykroczeń, karno – skarbowe :
• reprezentowania Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym

Kancelaria udziela konsultacji i porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego.
Zapewnia pełną obsługę w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym i sądowym na
każdym etapie procesu oraz we wszystkich instancjach odwoławczych, również przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria zapewnia udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniach karnych dotyczących
przestępstw, wykroczeń oraz przestępstw karno – skarbowych, a także w postępowaniach
wykonawczych, m.in. w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie lub
przerwę w wykonaniu orzeczonej kary.

Prawo pracy:
• sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
• sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nimi związane,
• sprawy o odszkodowanie, m.in. z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dyskryminacji,
• analiza i sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich,
• analiza i sporządzanie porozumień, regulaminów pracy oraz wynagradzania,
• sporządzanie opinii prawnych,

Kancelaria zapewnia reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych.